Cover

Missie & Visie

Missie

Jongeren moeten in de eerste plaats succes ervaren om in evenwicht met zichzelf te komen en een positief zelfbeeld op te bouwen. Het buitengewoon onderwijs legt niet het accent op de problemen en de moeilijkheden maar tracht, uitgaande van de positieve mogelijkheden de jongere allerlei ontwikkelingskansen te bieden. Uiteraard staat een degelijke beroepsopleiding centraal. Die beroepsopleiding wordt gekaderd in sociale, maatschappelijke en culturele aspecten die passen In de leefwereld van elke jongere. De kennis die wordt aangebracht is functioneel, dient als basis voor en is gericht naar de beroepsopleiding en de sociale, maatschappelijke en culturele integratie.

Centraal staat de eigenheid, de persoonlijkheid van elke leerling.

De onderwijsleersituaties worden gecreëerd en uitgewerkt met de bedoeling de jongeren succes te laten ervaren. Want succes is de sleutel voor de opbouw van een positief zelfbeeld en voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Kennisverwerving en persoonlijkheidsvorming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Jongeren moeten leren nadenken, reflecteren over hun eigen gedrag, hun manier van werken en hun bereikte resultaten.

De directe beroepsopleiding wordt uitgebouwd in functie van de capaciteiten van de leerlingen en in overleg met derden. Het beroepsprofiel en het opleidingsprofiel worden op elkaar afgestemd.

Visie

Team

Onze school is meer dan een groep volwassenen en een groep jongeren die elk op hun manier met hetzelfde bezig zijn. Zowel de leerkrachten als de leerlingen werken in team.

Onze school streeft naar het bewaken, ontwikkelen en realiseren van gemeenschappelijke doelen. Daardoor ontstaat een wisselwerking en uitwisseling van gedachten en ideeën tussen de leerkrachten en leerlingen. De ontwikkelingsdoelen zijn bij dit streven richtinggevend. Ze vormen de basis voor het uitwerken van handelingsplannen die op hun beurt deel uitmaken van het evaluerend vermogen van de school.

Open

Onze school tracht de leerlingen te betrekken bij de ontwikkelingsdoelen en de evaluatie ervan. De doelen vooraf kenbaar maken en bespreken met de leerlingen verhoogt de betrokkenheid en de kans op succes. Het vergemakkelijkt het evalueren en reflecteren achteraf zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten.

Onze school wordt gekenmerkt door een participatief schoolbeleid waarin het schoolbestuur, het schoolteam, de ouders en leerlingen een rol spelen en verantwoordelijkheid dragen.

Communicatie

Onze school streeft naar een open communicatie. Open communicatie bevordert de onderlinge relaties in positieve zin. Open communicatie biedt kansen tot wederzijds respect en tot een beter begrip voor de mogelijkheden en de moeilijkheden van anderen. Het verhoogt de samenhorigheid en de betrokkenheid.

Onze school maakt ruimte en tijd voor initiatief en creativiteit zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen. Initiatieven worden besproken, ondersteund en opgevolgd. Binnen een vastgelegd kader worden voldoende kansen voorzien om zinvol initiatieven uit te werken en om soepel te kunnen inspelen op de actualiteit.